do wystąpienia rzecznika ONR Mariana Kowalskiego o kryzysie tożsamości Polaków! - Odzyskajmy Polskę!

 LInk do filmu: http://carcinka.nowyekran.net/post/80039,kryzys-tozsamosci-europy-a-perspektywy-ruchu-narodowego

 

 

IDEE EKONOMICZNE I MONETARNE W SŁUŻBIE NARODU

 

 

Artykuł dedykowany Marianowi Kowalskiemu

i wszystkim twórcom obecnego Ruchu Narodowego

 

 

Obecny kryzys jest kryzysem cywilizacyjnym, który w Europie Zachodniej ma tradycje wiekowe. Cywilizacja łacińska oparta na chrześcijaństwie, była w Europie  zwalczana przez cywilizację lichwiarską, opartą na kreacji pieniądza jako długu - długu oprocentowanego, który wyparł narodowy pieniądz pełnowartościowy i zlikwidował dawne feudalne kryterium bogactwa; posiadanie wielkiej własności ziemskiej. Przyczyną tej zmiany był kruszcowy charakter pieniądza narodowego i jego (oczywisty) niedobór. Lichwa była zakorzeniona w złocie - w jego zbyt małej ilości.  

 

 Cywilizacja lichwiarska ukonstytuowała się w roku 1694 w Londynie (w City) a jej aktem założycielskim było powołanie prywatnego Banku Angielskiego (Bank of England) przez kilka anonimowych do tej pory osób, (reprezentowanych przez Szkota, Petersona).  Operacja ta została przeprowadzona we współpracy z Królem Wiliamem III pochodzenia holenderskiego i polegała na przekupstwie „króla Billy”.

 

W ten sposób zwolennicy kapitału, lichwy i długu uzyskali monopol na kreację środków rozliczeniowych (bank-notów rzekomo tylko opartych na zasobach złota) i zaczęli żerować na pracy Anglików, a wraz z rozpowszechnieniem „angielskiego” pieniądza, na krajach Imperium Brytyjskiego. Następnym krajem podbitym przez lichwiarzy stały się Stany Zjednoczone Ameryki, a dolar stał się z czasem najważniejszym pieniądzem cywilizacji lichwiarskiej.

 

Idee demokracji zostały powołane przez lichwiarzy dla wprowadzenia chaosu i zapewnienia anonimowości ich władzy nad narodami. Zachwalana zasada demokracji  nie dotyczyła nigdy emitentów pieniądza. Tam zawsze panowała oligarchia finansowa, zazdrośnie i krwawo strzegąca swojego monopolu na emisję pieniędzy jako długu.

 

Monopol na emisję pieniędzy dłużnych dla chrześcijańskich narodów (głównie, choć nie wyłącznie) to monetarna przyczyna obecnego kryzysu ekonomicznego, politycznego, społecznego i obyczajowego. Taki monopol czyni z ludzi niewolników i wtłacza ich w ramy patologicznej konkurencji, zaciętej walki o byt, kłamstwa i zepsucia obyczajów. To przyczyna większości wojen, szczególnie tych z XX i XXI wieku, które miały i  mają na celu utrwalenie władzy lichwiarskiego kapitału oraz depopulację narodów (eugenika finansowa).

 

Wyjściem z poddaństwa względem monopolistycznej finansowej tyranii realizowanej za pomocą pieniędzy dłużnych, jest dążenie do wyrównywania skrajnych różnic majątkowych wewnątrz społeczeństw. Tylko tak można zapewnić rozwój i pomyślność gospodarczą narodów. Ekonomia i systemy finansowe mogą i powinny być zbudowane na etyce, na etyce zawartej w Prawie Bożym (zwanym niekiedy „prawem naturalnym”). Systemy te dążą do stworzenia autentycznej wolności gospodarowania, do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, a nie do realizowania korzyści indywidualnej bez względu na to, co przynosi to innym ludziom. W ideach tych zawarta jest miłość bliźniego, a szczególnie troska o ludzi najbiedniejszych. W okresie międzywojennym idee te realizował, w sposób najbardziej dobitny, zwolennik Romana Dmowskiego i członek Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, Jerzy Zdziechowski, minister skarbu Rzeczypospolitej  w latach 1925-1926, twórca parytetu gospodarczego pieniądza, krytyk mitu złotej waluty i autor tzw. ustawy antydrożyźnianej.

 

Idee te zostały ukazane w encyklikach papieskich. Jan Paweł II pisał o „społecznej własności kapitału”, jako nadziei na realizację idei sprawiedliwości. Paradoksem tej sytuacji jest fakt, iż lekarstwem na niedowład i aberrację demokracji politycznej jest demokracja gospodarcza i monetarna. W ostatnim dziesięcioleciu  powstały doktryny: Demokracja Ekonomiczna(Brazylia, Ladislau Dowbor, 2008)  podstawa rozwoju Brazylii i pozostałych krajów Ameryki Łacińskiej oraz Demokracja Finansowa (Polska, Jacek Rossakiewicz, 2003), tymczasem ciągle zwalczana przez środowiska liberalne, dążące do osłabienia Narodu Polskiego i likwidacji państwa polskiego. Idee demokratyzacji gospodarki i finansów oznaczają likwidację skrajnych nierówności majątkowych i odbudowę gospodarki zrujnowanej przez tzw. liberałów.

 

Zgodnie z danymi ONZ: 435 osób posiada bogactwo osobiste stanowiące równowartość rocznego dochodu najbiedniejszej połowy ludności świata. (cytat za L. Dowbor, Demokracja ekonomiczna).  W ostatnich dziesięcioleciach wzrosła luka dochodowa między krajami najbogatszymi i najbiedniejszymi. (UN, The Inequality Predicament: Report on the World Social Situation 2005, Nowy Jork, United Nations 2005,  s. 44.  Cytat za L. Dowbor, Demokracja ekonomiczna).

 

 

W sytuacji takiej nierównowagi prawa ekonomiczne nie działają, nie ma mowy o sprawiedliwości, o wolności politycznej ani gospodarczej. Oprocentowanie pieniądza oparte na mnożeniu zasobów kapitałowych oraz długów  prowadzi do maksymalizacji różnic majątkowych. 90% ludzi płacąc odsetki od kredytów  ukryte w cenach artykułów pierwszej potrzeby składa się na nieustanny wzrost majątku 10 % najbogatszych. (średnio 30% ceny, to tzw. koszt kapitałowy, jest to podstawowe, choć ukryte opodatkowanie na rzecz oligarchii finansowej, jest to „podatek” od odsetkowego systemu finansowego wyrażonego w pieniądzu dłużnym, który płacą wszyscy, (nawet przez ludzie, którzy nigdy w życiu nie wzięli kredytu). Nieustannie wzrasta ilość ludzi żyjących poniżej poziomu minimum socjalnego i minimum egzystencji, dzieci są niedożywione, a emeryci cierpią biedę.

 

Proponowanym rozwiązaniem jest emisja pieniądza, a nie emisja oprocentowanych obligacji z koniecznością wykupu lub bezpośrednie zaciąganie długów. Emisja pieniądza narodowego jest zadaniem NBP a monopol na nią NBP ma zapisany w Konstytucji R.P. – wystarczy zatem tylko realizować to prawo i obowiązek - na zasadzie parytetu gospodarczego.

 

Trzeba uprzytomnić sobie, iż dzisiaj Polska i Polacy są zniewoleni przez emitentów pieniądza, a bezpośrednio przez oprocentowany pieniądz będący długiem. Wolność to zmiana zasad emisji pieniądza – zamiast oprocentowania (mnożenia bogactwa i długów) , dodawanie pieniędzy na konta wszystkich obywateli. (dywidenda dla każdego od wypracowanego przez społeczeństwo wzrostu gospodarczego - postulat oparty na ideach C.H. Douglasa:  więcej na ten temat w artykułach: Nowa Architektura Finansowa,  2008).  Zmiana zasad emisji pieniądza to warunek sprawiedliwości i odbudowania godności Polaków, oraz innych narodów spętanych długiem rzekomym, długiem nielegalnym, bo wprowadzonym podstępnie lub w złej wierze: jak niegdyś Bank of England, FED, EBC, nowa polska waluta PLN, oraz euro w krajach europejskich, szczególnie: „PIGS”.

 

Parytet gospodarczy pieniądza, zasada monetyzacji przyrostu dóbr jako realizacja wynagrodzenia całego społeczeństwa za jego pracę, to realizacja polskiej idei cywilizacyjnej, to także uwolnienie innych narodów z jarzma długu i odsetek, zgodnie z naszą narodową tradycją  „Za Waszą i Naszą Wolność”.                                                       

 

Jacek Andrzej Rossakiewicz      

 

Linki:

http://jar.nowyekran.net/post/80279,list-jerzego-zdziechowskiego-do-wnuka

http://jar.nowyekran.net/post/79248,jerzy-zdziechowski-suwerennosc-finansowa-ii-rzeczypospolitej

http://jar.nowyekran.net/post/67007,pieniadz-oparty-na-parytecie-gospodarczym

http://jar.nowyekran.net/post/73179,ladislau-dowbor-demokracja-ekonomiczna

http://jar.nowyekran.net/post/76399,zieleni-sie-ameryka-poludniowa-keynes-christina-kirchner-i-julian-assange

http://jar.nowyekran.net/post/79153,demokracja-ekonomiczna-czyli-jak-zarybisz-tak-zlowisz

http://jar.nowyekran.net/post/79803,demokracja-ekonomiczna-jako-warunek-demokracji-politycznej-ladislau-dowbor-polityka-makroekonomiczna 

http://jar.nowyekran.net/post/79973,ladislau-dowbor-demokracja-ekonomiczna-jako-warunek-demokracji-politycznej-2

http://jar.nowyekran.net/post/77523,bezpieczenstwo-ekonomiczne-a-suwerennosc-finansowa

http://jar.nowyekran.net/post/56276,nowa-architektura-finansowa-jako-sposob-realizacji-zasad-ustrojowych-rzeczpospolitej-polskiej

Prezentację teorii Nowej Architektury Finansowej można znaleźć także tutaj:

http://www.rossakiewicz.pl/demokracja/df12.html

http://demokracja-finansowa.org.pl/

http://www.rzeczynowe.pl/artykuly.html