Obecnie emitowanie znaków pieniężnych nie odpowiada zapotrzebowaniu to tez nie może zaspokoić wszystkich potrzeb. (…) Skontrolowanie emisji jest sprawą zasadniczą dla całego świata. (Protokół Nr 20.)

 Najbardziej zacięty spór w dziedzinie ekonomii (na portalu NE, ale nie tylko) dotyczy zasad emisji pieniądza. Przez ostatnie dwieście lat prowadzono zaciętą walkę z ideą jawnej i kontrolowanej społecznie zasady emisji pieniądza, co nie oznacza, że nie prowadzono w ukryciu krypto-emisji środków rozliczeniowych, zazwyczaj poprzez tzw. bankową kreację kredytowych długów. Do dzisiaj formy emisji pieniądza przez banki prywatne (szczególnie prywatne banki centralne) nie są powszechnie znane, choć istnieje postęp świadomości w tej sprawie, prowokowany kryzysami finansowo-gospodarczymi.

 

Zasada emisji pieniędzy przez państwo, która mogłaby być podporządkowana zasadzie dobra powszechnego i prowadzona jawnie – jest zaciekle zwalczana, gdyż stanowi  jeden z najważniejszych warunków  państwowej i cywilizacyjnej suwerenności. Z ideą takiej emisji walczy cywilizacja lichwiarska, z tradycji” żydowska a obecnie zwana „zachodnią”) oparta na dodatnim oprocentowaniu kapitału. Klasyczna lichwa czerpiąca przez wieki swoje uzasadnienie z braku pieniądza kruszcowego, została szybko w trakcie dziejów uzupełniona praktyką kreacji długów bez pośrednictwa realnego pieniądza i dzisiaj zazwyczaj rezerwa częściowa (czyli pokrycie kredytów w realnym pieniądzu) stanowi tylko 3%.

Aby interes kredytowy rozwijała się w pełni i osiągnął pozycję monopolistyczną, likwidowane są wszelkie źródła emisji pieniądza narodowego, niezależnego od banków prywatnych.  Na tym polegała walka lichwiarzy z monarchami dokonującymi emisji pieniądza. Zabójstwa monarchów i prezydentów były zazwyczaj  likwidacją konkurencyjnych źródeł emisji. Inną formą walki jest wojna informacyjna.

Ta druga polega na zmowie milczenia, dopóki idee emisyjne nie zdobędą odzewu społecznego. Jeżeli idea emisji Pro Publico Bono przebije się przez oka kontrolowanej sieci medialnej i dotrze do społeczeństwa rozpoczyna się akt drugi walki: dezinformacja, a potem akt trzeci: dyskredytacja.

Na portalu NE na przykładzie Nowej Architektury Finansowej możemy obserwować działania aktorów  w akcie drugim i trzecim. Akt drugi polegał na prezentacji argumentów merytorycznych rzetelnych oraz bezzasadnych. Rzetelnych było stosunkowo mało, ale krytyczna postawa (np. Andariana) wymagała przeprowadzenia analizy, czy iloczyn PT z równania Ricardo MV=PT, może być zastąpiony wskaźnikiem PKB, i jak ma się do tego równania pomiar  wielkości obrotu V dotyczący wskaźnika M1. Argumenty „merytoryczne” porównujące Keynesa do Hitlera i Stalina, były zaś „argumentami”  w cudzysłowie.

Dyskusja merytoryczna nie szkodzi idei, a wręcz przeciwnie może ją wzmacniać, o ile jest prowadzona uczciwie. Drażni to zwolenników braku emisji i wkrótce pojawiają się argumenty poniżej pasa (dosłownie) oparte na wątkach obyczajowych i pornograficznych. Celowali w tym ludzie obdarzeni brakiem zdolności formułowania innych argumentów  - prawdziwe nieszczęście dla każdego portalu.

Jednak i ta walka nie spełniła swojego zadania wobec NAF, gdyż grubo szyte obelgi i pomówienia są  czytelne dla wszystkich i tylko ludzie pozbawieni inteligencji mogą im ulec, a o takich ludzi trudno  na portalu internetowym.

Pozostała trzecia forma walki, która łączy dwie poprzednie, ale  opiera się na zasadzie umiaru i wytrwałości. Umiar w serwowaniu obelg i pomówień nie może przekraczać „dopuszczalnej” miary, zaś sprzeciw ideowy musi  być stosowany rygorystycznie i konsekwentnie, aby robił wrażenie zgodnego z rzeczywistością. W tej dziedzinie wyróżnił się Freedom i zapewne będzie kontynuował swoje dzieło: walkę z Nową Architekturą Finansową i postulowaną w niej emisją pieniędzy.  Freedom udowodnił już, że nie interesują go argumenty merytoryczne, do których nigdy się nie odnosi, tak jakby ich po prostu nie było, a zamiast tego posługuje się swoimi własnymi opiniami, traktując je jak fakty. Całość jego starań nie byłaby godna uwagi , gdyby nie umniejszała NAF – idei słusznej cywilizacyjnie i nie stanowiła formy zręcznego okradania umysłu, nie dając ludziom nic konkretnego w zamian, oprócz hasła wspierania jego pomysłów.

Pomysł Freedom’a na emisję nie jest bowiem zasadnym rozwiązaniem tego  zadania.  Polega on na słusznej krytyce stanu obecnego (co jest już znane od niemal stu lat) oraz na uniwersalizowaniu jednego szczególnego przypadku emisji spośród wielu możliwych. Freedom utożsamił emisję z jej przypadkiem negatywnym i zgodnie z nauczaniem szkoły austriackiej potraktował to jako prawo dotyczące wszelkiej emisji. Co więcej ten rażący błąd powołał na użytek krytyki teorii NAF zapominając  iż kiedyś sam optował za rozwiązaniami dla NAF charakterystycznymi:

Cytat:  - jedynym dopuszczalnym zwiększeniem ilości pieniądza jest emisja pieniądza przez Skarb Państwa, i rozdanie go za darmo całemu społeczeństwu.

http://freedom.nowyekran.net/post/58086,kazdy-nowo-emitowany-pieniadz-nalezy-do-spoleczenstwa-do-nas-pora-upomniec-sie-o-swoje

Fredom traktuje każdą emisję jak podatek. Nie może zrozumieć faktu, iż podstawową ideą w ekonomii, systemach monetarnych (a nawet w życiu realnym) jest, nie stała ilość pieniądza, ale stała proporcja ilości pieniądza do ilości dóbr (uwarunkowana także wielkością populacji). Zatem wzrost ilości dóbr powinien zostać odzwierciedlony odpowiednim wzrostem  ilości pieniądza. Twierdzenie iż od dodruku pieniądza nie przybywa bogactwa , dotyczy emisji bez wzrostu gospodarczego. Prawo to nie ma zastosowania do emisji wynikającej z przyrostu realnego bogactwa, czyli z obecności dodatkowych dóbr na runku. Spadek cen na zasadzie wzrostu ilości produktów  (mylony przez Freedom z deflacją) nie jest optymalnym rozwiązaniem kwestii zaopatrzenia społeczeństwa w powstałe dobra. Wszystkie te argumenty zostały wielokrotnie zawarte w mojej polemice z Freedom i były przez niego traktowane jako nieistniejące. ( ostatni mój opost w tej sprawie: http://jar.nowyekran.net/post/68779,o-skutecznym-rad-sposobie-czyli-recepcja-nowej-architektury-finansowej-na-ne-1#comment_558008 . W efekcie blokady jego aroganckich wpisów bloger Freedom zapałał żądzą zemsty i zaczął stosować słowa obelżywe,  co przynosi mu ujmę, zgodnie z powiedzeniem „iż nie to kala człowieka, co wchodzi do jego uszu, ale to, co wychodzi z jego ust” (– w tym przypadku to co on pisze).  Ponadto zaczął tendencyjnie wykorzystywać  cytaty  moich wypowiedzi, dla przedstawienia rzekomego faktu, iż on lub ja sam - jego zdaniem – obaliłem teorię emisji w NAF. Jest to grubym nieporozumieniem i nadużyciem, rodzajem manipulacji cudzym tekstem w intencji przechwalania się tym co nie ma i nie miało nigdy miejsca.

Główny wątek niniejszego postu to nie walka cywilizacyjna na NE, ale walka o przywództwo i dominację cywilizacyjną w świecie.  Poniżej przedstawiam wątek finansowy zawarty w słynnych Protokołach Mędrców Syjonu. Protokoły Nr 20 i 21 są poświęcone tej kwestii, a ich lektura jest wielce pouczająca dla nas Polaków. Fragmenty innych protokołów poprzedzają  te dwa tematyczne, aby wprowadzić czytelnika w klimat tekstu i ukazać jego podstawowe cywilizacyjne założenia.  Nie jest przedmiotem analizy problem autorstwa Protokołów, a jedynie zespół twierdzeń w nich zawarty – dzisiaj także bardzo aktualny i niesłusznie lekceważony.  W miarę precyzyjny opis tego,  co jest stosowane obecnie, zaskakuje czytelnika w tekście opublikowanym w 1920 roku, a oddzielenie tego od idei monetarnych postulowanych do realizacji w przyszłości , najlepiej ukazuje patologię stanu obecnego, nawet abstrahując od wad i ograniczeń scenariusza „fantastycznego”, czyli powrotu do idei władzy rodem ze starożytnego Egiptu, wraz z rojeniem o marionetkowej władzy „wybrańca”.

 

FRAGMENTY:

 

TRUCIZNA LIBERALIZMU 

Kiedy wprowadziliśmy do organizmu państwowego truciznę liberalizmu, cala jego kompleksja polityczna uległa zmianie : państwa zapadły na chorobę śmiertelną - zakażenie krwi. Nie pozostaje nic, jak oczekiwać końca ich agonii.

 


PRAWDA JEST JEDNA 

Rola utopistów liberalnych będzie ostatecznie ukończona, kiedy władza nasza zyska uznanie. Do tej chwili przydadzą się nam bardzo. W myśl tego będziemy jeszcze zwracali umysły w kierunku wszystkich fantastycznych wymyślonych teorii, rzekomo nowych i postępowych. Wszak z zupełnym powodzeniem zawróciliśmy postępem bez mózgu głowy gojów i nie ma wśród nich ani jednego rozumiejącego, ze wyraz ten, o ile nie dotyczy wynalazków materialnych, nie ma nic wspólnego z prawdą, bo ta jest jedna i nie ma w niej miejsca dla postępu. Postęp jako idea fałszywa, służy do zagmatwania prawdy, by nikt nie znalazł jej prócz nas, którzy jej strzeżemy.

 

 WOLNOŚĆ  I WIARA 

Lecz i wolność mogłaby być nieszkodliwa i istnieć w państwie bez uszczerbku dla pomyślności narodów, gdyby oparta była na zasadach wiary w Boga; na braterstwie ludzkości, lecz poza obrębem myśli o równości, której przeczą podstawy tworzenia, jakie ustaliły podległość. Naród posiadający wiarę podobną byłby rządzony przez rady parafialne i kroczyłby naprzód spokojnie kierowany przez swego pasterza duchowego, posłuszny Boskiemu podziałowi na ziemi. Oto przyczyna, dla której musimy podkopać wiarę, wyrwać z umysłów gojów zasady Bóstwa i ducha, zmieniwszy wszystko przez wyliczenia arytmetyczne i potrzeby materialne.



 ROLA SPEKULACJI  (MIEDZYNARODOWA KONKURENCJA PRZEMYSLOWO-HANDLOWA )

Chcąc by umysły gojów nie zdążyły myśleć i spostrzegać, należy zwrócić je w kierunku przemysłu i handlu. Wówczas wszystkie narody dążyć będą do zysków i w walce nie zauważą swego wroga wspólnego. A wolność doprowadziła społeczeństwo gojów do rozkładu i ruiny, należy przemysł wprowadzić na drogę spekulacji. W wyniku to, co przemysł odbierze ziemi, nie pozostanie przy właścicielach, lecz przejdzie do spekulacji, czyli do kas naszych.



 KULT ZŁOTA 

Natężona walka o supremacje, wstrząsu w życiu ekonomicznym, wytworzą, a nawet już wytworzyły inny rodzaj społeczeństwa zimnego, bez serca i pełnego rozczarowań. Społeczeństwa takie przejęte będą wstrętem do religii i polityki wyższej. Kierownikiem ich będzie jedynie: wyrachowanie, czyli złoto, dla którego będą  miały kult prawdziwy za uciechy materialne, jakie ono dać może. Wówczas nie dla służenia dobrej sprawie, nawet nie dla dostatku, lecz jedynie z nienawiści do klas uprzywilejowanych, niższe sfery gojów pójdą wraz z nami przeciwko naszym konkurentom o władze - gojom inteligentnym.

 

TAJEMNY CEL PROPAGOWANIA TEORII EKONOMICZNYCH 

Chcąc, aby goje nie spostrzegli przedwcześnie istotnego celu działań, zakryjemy go rzekomym dążeniem do służenia klasie robotniczej oraz wielkim zasadom ekonomicznym, propagandowym czynnie przez nasze teorie ekonomiczne.


EKONOMISCI I MILIONERZY 

Otaczamy nasz rząd, całym szlabanem ekonomistów. Oto dlaczego nauki ekonomiczne stanowią główny przedmiot wykładów dla Żydów. Będzie nas okrążała cała plejada bankierów, przemysłowców i kapitalistów, a przede wszystkim milionerów, bowiem w istocie wszystko będą rozstrzygały cyfry. 

 

SAMOWOLA LIBERALNA 

By nie zniszczyć przedwcześnie instytucji gojów, dotknęliśmy instytucji tych dłonią i zebraliśmy w niej końce sprężyn mechanizmu. Sprężyny były ułożone w ścisłym, lecz właściwym porządku, a my zamieniliśmy go na bezładną samowolę liberalną.



OWŁADNIĘCIE WYKSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 

Wtrąciliśmy się do jurysdykcji, do systemu wyborczego, do prasy, do wolności osobistej, a przede wszystkim do wyksztalcenia i wychowania, jako kamieni węgielnych wolnego bytowania.



FAŁSZYWE TEORIE 

Ogłupiliśmy, odurzyliśmy i zdemoralizowaliśmy młodzież gojów przy pomocy wychowania w zasadach znanych nam jako fałszywe, lecz wpajanych przez nas.



KOMENTOWANIE PRAW 

Poza istniejącymi prawami, nie zmieniając ich istoty, lecz tylko zniekształcając je przez sprzeczne komentowanie, stworzyliśmy coś wspaniałego ze względu na wyniki. Znalazły one wyraz początkowo w tym, że komentowanie zamaskowało prawa, następnie zaś zupełnie zakryło je od oczu rządów, a to wskutek niemożności poznania prawodawstwa tak skomplikowanego. Oto źródło sądów teorii sumienia. 

Twierdzicie, ze goje rzucą się na nas z bronią w ręku, jeżeli przedwcześnie zrozumieją o co chodzi. Przeciwko temu posiadamy na zachodzie możność użycia tego manewru, że zadrżą serca najdzielniejsze: to tunele dla kolei podziemnych, które do tego czasu będą przeprowadzone we wszystkich stolicach.



TUNELE PODZIEMNE 

W chwili odpowiedniej będą one wysadzane w powietrze wraz ze wszystkimi organizacjami i dokumentami państwowymi.

 

KONSTYTUCJA JAKO SZKOŁA WAŚNI PARTYJNYCH. 

ERA REPUBLIKANSKA. PREZYDENCI JAKO KREATURY ŻYDOSTWA. 

Z liberalizmu zrodziły się państwa konstytucyjne, które zastąpiły zbawcze dla gojów samowładztwo. 

Konstytucja zaś, jak to dobrze wiecie nie jest niczym innym jak tylko szkolą waśni, nieładu, sporów, niezgody, czczej agitacji partyjnej, tendencji partyjnej - słowem są to szkoły wszystkiego co pozbawia indywidualności działalność państwowa. Trybuna parlamentarna, nie mniej niż prasa skazała panujących na bezczynność i bezsilność. Wskutek tego uczyniła ich niepotrzebnymi, zbytecznymi, co było powodem obalenia tronów w wielu państwach. Wówczas stało się możliwe powstanie ery republikańskiej i wówczas to właśnie zastąpiliśmy władcę przez karykaturę rządu-prezydenta, wziętego z tłumu, ze środowiska naszych kreatur i niewolników. To było podstawą miny umieszczonej przez nas pod narodem gojów, a właściwie pod narodami gojów.

 

SZCZEPIENIE CHORÓB ORAZ PODSTĘPY ŻYDOSTWA 

Wiecie doskonale, że dla stworzenia możności wyrażenia pragnień podobnych przez wszystkie narody niezbędne jest mącić we wszystkich krajach stosunki narodowe i rządy, aby przemęczyć ogół nieładem, nienawiścią, walką, a nawet męczeństwem, głodem i nędzą. Wówczas goje nie będą widzieli innego wyjścia jak tylko oddanie się zupełnie i ostatecznie pod naszą władzą Gdybyśmy dali narodom wytchnienie, wówczas nie wiadomo, czy kiedykolwiek nastąpiłaby ta upragniona chwila.



­­­­­------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 PROTOKÓŁ No. 20

 

PROGRAM FINANSOWY 

Dziś zajmiemy się programem finansowym, który umieściłem na końcu referatu mego, jako najtrudniejszy, ostateczny i zdecydowany punkt planów naszych. Zaczynając referat przypominam wam to, co wzmiankowałem wcześniej, ze o wyniku ogólnym działań decyduje sprawa cyfr. 

Z chwila objęcia władzy rząd nasz samowładczy będzie unikał, w myśl zasady samozachowawczej, zbyt wielkiego obciążenia mas podatkami, nie zapominając o swej roli ojca i opiekuna, ponieważ jednak organizacja państwa pociąga znaczne koszty, niezbędne jest posiadać odpowiednie fundusze. Dlatego tez należy ze szczególna skrupulatnością opracować sprawę pod tym względem.



PODATEK POSTĘPOWY 

Rząd nasz, przy którym król będzie miał funkcję legalną posiadania wszystkiego znajdującego się w państwie (łatwo to wprowadzić w czyn) - ma prawo do uciekania się do uprawnionego wycofania, wszystkich sum, a to w celu regulowania ich obrotu w państwie. Wynika stąd, ze pobieranie podatków najlepiej zacząć od podatku postępowego od własności. W ten sposób podatki będą opłacane bez zbytniego obciążenia lub rujnowania, jako procent odpowiedni od majątku. 

Bogacze winni rozumieć, ze obowiązkiem ich jest oddawać cześć swego nadmiaru na użytek państwa, bowiem państwo to gwarantuje im pewność władania majątkiem pozostałym oraz zyski uczciwe. Mówię - uczciwe, gdyż kontrola nad majątkami uniemożliwi grabieże uprawnione. Powyższa reforma społeczna musi iść z góry, przyszedł już bowiem na nią czas i niezbędna jest jako gwarancja pokoju. 

Podatek pobierany od nędzarza jest nasieniem rewolucji i szkodzi państwu, tracącemu wielkie w pogoni za małym. Niezależnie od tego podatku, obciążające kapitalistów zmniejsza wzrost bogactwa w rękach prywatnych, w których obecnie skoncentrowaliśmy je jako przeciwwagę rządowej siły gojów, - finansów państwa. Podatek zwiększamy procentowo w stosunku do kapitału, da znacznie większy dochód niż obecnie z korzyścią dla nas jedynie z tego powodu, ze wzniecają wzburzenie umysłów i niezadowolenie między gojami. 

Silą, o która oprze się król nasz polega na równowadze i gwarancji pokoju; dla utrzymywania ich kapitaliści musza ustąpić coś ze swych dochodów, aby zapewnić bezpieczeństwo działania maszynie państwowej. Potrzeby państwa winni pokrywać ci, dla których nie jest to ciężarem i którzy mają co dać. 

Środek ten wypleni nienawiść biedaka do bogacza, w którym biedak będzie widział niezbędną podporę finansową państwa, budowniczego pomyślności i pokoju, bowiem zrozumie, że bogacze dostarczają środków niezbędnych dla osiągnięcia tego. 

Żeby płatnicy inteligentni nie czuli się zbyt pokrzywdzeni przez opłaty nowe, będą otrzymywali dokładne sprawozdania co do dysponowania nimi. 

Wyjątek w tym względzie będą stanowiły sumy przeznaczone na pokrycie potrzeb tronu i administracji. Panujący nie będzie posiadał własnego majątku, bowiem wszystko, co jest w państwie stanowi jego własność. W przeciwnym razie powstałaby sprzeczność: posiadanie funduszów osobistych: pociągnęłoby za sobą skasowanie prawa do własności powszechnej. 

Krewni panującego, prócz następców utrzymywanych kosztem państwa, będą zajmowali stanowiska urzędników państwowych lub pracowali, aby zyskać prawo własności; przywileje krwi królewskiej nie powinny służyć do rozkładania skarbu państwa.



POBORY POSTĘPOWE 

Akty kupna i sprzedaży, otrzymywanie pieniędzy, spadków, będą obciążone podatkiem w markach. Nieujawnienie bezwarunkowo imiennie własności pieniężnej lub wszelakiej innej transakcji, obciąży poprzedniego posiadacza opłatą części odpowiedniego podatku za czas od dokonania transakcji do chwili wykrycia, ze nie była zameldowana. Dokumenty cedujące, winny być co tydzień składane w miejscowej kasie rządowej ze wskazaniem imienia, nazwiska, miejsca stałego zamieszkania byłego i nowego posiadacza. System cedowania imiennego winien być stosowany począwszy od określonej sumy poborów, wyżej niż zwykle koszty kupna. Za sprzedaż rzeczy niezbędnych pobierany będzie podatek w stemplach, wynoszący określony procent od wartości towaru. 

A teraz policzcie ilokrotnie podatki takie pokryją dochody państw gojów!



KASY FUNDUSZÓW PAŃSTWA 

Kasa funduszów państwa będzie zawierała określony zapas gotowizny, sumy zaś, przewyższające ten zapas, winny być zwracane do obiegu. Z sum tych będą organizowane roboty publiczne. Inicjatywa robót takich, wpływa ze źródeł urzędowych przywiąże klasę pracująca do interesów państwa i do władców. Cześć sum tych będzie również na nagrody za wynalazki i produkcje. 

W żadnym razie nie należy zatrzymywać gotówki w kasach ponad ową ilość określoną, obliczoną hojnie, bowiem pieniądz powinien być w obrocie, wszelki zaś zastój w tym kierunku odbija się zgubnie na biegu spraw mechanizmu państwowego, dla którego pieniądz stanowi rodzaj smaru: przerwa w stosowaniu smaru może zatrzymać bieg prawidłowy mechanizmu. 

Zastąpienie części monety obiegowej papierami procentowymi wywołało właśnie zastój podobny. Skutki tego są już dziś dostateczne widoczne.



SPRAWOZDANIA 

Biuro sprawozdawcze będzie również przez nas zorganizowane. Władca nasz będzie mógł znaleźć tam w każdej chwili sprawozdanie szczegółowe z przychodu i rozchodu państwa z wyjątkiem za miesiąc bieżący, jeszcze nie zestawionego 

Jedyna osoba, która nie będzie miała przyczyny do grabienia kas państwowych będzie właściciel ich, a nasz władca, dlatego też jego kontrola usunie możność zmarnowania lub roztrwonienia funduszów.



STOSOWANIE REPREZENTACJI 

Wszelka reprezentacja dla etykiety będzie skasowana, jako odbierająca władcy cenny czas, potrzebny mu do kontrolowania i obmyślania. Wówczas potęga władcy nie będzie się rozdrabniała na faworytów otaczających tron dla dodania mu blasku i wspaniałości i przywiązujących wagę jedynie do spraw własnych, nie zaś do interesów państwowych.



ZASTÓJ KAPITAŁÓW 

Przesilenie ekonomiczne wywołaliśmy u gojów przez wycofanie pieniędzy z obiegu. Wielkie kapitały powstawały w zastoju i wypompowały pieniądze z państw, które zmuszone bywały do zwrócenia się po pożyczki do tych kapitałów. Pożyczki te obciążały procentami finanse państwa, oddały je kapitałom we władanie pańszczyźniane. Koncentracja przemysłu w rękach kapitalistów, którzy zagarnęli cały przemysł ludowy, wyssała z ludu, a tym samym i z państwa, wszelkie soki.



EMISJA PIENIĘDZY 

Obecnie emitowanie znaków pieniężnych nie odpowiada zapotrzebowaniu to też nie może zaspokoić wszystkich potrzeb. Emisje pieniędzy powinny być zastosowane do przyrostu ludności, przy czym dzieci od dnia przyjścia na świat powinny być wliczane również. Skontrolowanie emisji jest sprawa zasadnicza dla całego świata.



WALUTA ZŁOTA 

Wiecie o tym ze waluta złota była zgubna dla państw, które ją wprowadziły, albowiem nie mogła zaspokoić popytu na pieniądze tym więcej, że wycofaliśmy o ile było możliwe, złoto z obiegu.



WALUTA OPARTA NA WARTOŚCI SIŁY ROBOCZEJ 

U nas powinna być wprowadzona waluta oparta na wartości roboczej. Może być sobie na przykład papierowa albo drewniana. Dokonamy emisji według potrzeb normalnych, każdego poddanego, powiększając emisję w stosunku do ilości urodzeń, zmniejszając zaś odpowiednio do śmiertelności. Obliczeniami będzie zarządzał każdy departament (jednostka administracyjna francuska), każdy okręg.



BUDŻET 

By uniknąć opóźnienia w asygnowaniu pieniędzy na potrzeby państwa, dekret władzy będzie określał wysokość wypłaty: sposób ten usunie protektorat rządu nad jednymi instytucjami ze szkoda dla innych. Budżety dochodów i wydatków będą prowadzone równolegle, by jeden nie zaciemniał drugiego. 

Projektowane przez nas reformy zasad instytucji finansowych gojów, przyobleczemy w takie kształty, ze nie zatrwożą nikogo. Wykażemy niezbędność reform z powodu tego homerycznego nieporządku, do którego doszedł nieład finansowy u gojów. Nieład ten jak to wskażemy, polega na tym, że po pierwsze - goje zaczynają od naznaczenia budżetu zwykłego, który z roku na rok wzrasta. 

Przyczyna jest ta, że budżet ten, zachowany jest przez pół roku, potem zadany jest budżet uzupełniający, którym szafują przez trzy miesiące, następnie - budżet podatkowy, wszystko zaś kończy się budżetem likwidacyjnym. Ponieważ zaś budżet na rok następny obliczany bywa odpowiednio do sumy ogólnej budżetu poprzedniego, przeto corocznie odejście od normy wynosi 50 %. Wskutek tego budżet roczny potraja się w ciągu 10 lat. 

Dzięki temu stanowi rzeczy, tolerowanemu przez państwa gojów, kasy ich opustoszały. Okres pożyczek, który nastąpił bezpośrednio potem, dokonał reszty i doprowadził wszystkie państwa gojów do bankructwa. Rozumiecie dobrze, ze gospodarka podobna, której nauczyliśmy gojów, nie może być zastosowana u nas.



POŻYCZKI PAŃSTWOWE 

Każda pożyczka dowodzi niemocy państwa oraz niezrozumienia spraw państwowych. Pożyczki, niby miecz Damoklesa, wiszą nad głowami władców, którzy zamiast czerpać z kieszeni poddanych przy pomocy podatków  chwilowych, idą prosić naszych bankierów o jałmużnę. Pożyczki zewnętrzne są to pijawki, których nie ma możności odjęcia od ciała państwowego, dopóki same nie odpadną lub też państwo ich nie zrzuci. 

Państwa gojów nie tylko nie zrzucają ich, lecz nawet przystawiają ciągle, to też musza zginąć wskutek dobrowolnej utraty krwi. Czyż pożyczka, a zwłaszcza zewnętrzna, jest właściwie czym innym? Pożyczka jest to wystawienie przez państwo weksli, stanowiących zobowiązanie procentowe odpowiednie do sumy kapitału pożyczkowego. Jeżeli pożyczka jest na 5% to w ciągu dwudziestu lat państwo wypłaci sumę procentowa równa sumie pożyczki, w ciągu 40 lat podwójna, w ciągu 60 lat potrójna, a dług pozostanie długiem. 

Z obrachunku powyższego staje się widoczne, ze przy formie podatku pogłównego państwo odbiera biedakom ostatnie grosze, by móc zaspokoić bogaczy cudzoziemskich, od których pożyczyło pieniędzy, zamiast zebrać te grosze na potrzeby swoje bez płacenia procentów. 

Dopóki pożyczki były tylko wewnętrzne, goje przenosili pieniądze z kieszeni biedaków do kas kapitalistów. Z chwila kiedy przepłaciliśmy osobę odpowiednia, żeby przenieść pożyczki na grunt zewnętrzny, wówczas zasoby wszystkich państw popłynęły do kas naszych i wszyscy goje zaczęli nam płacić haracz poddańczy. 

Lekkomyślność gojów panujących w stosunku do spraw państwa, sprzedajność ministrów lub ignorancja w zakresie spraw finansowych innych osób, stojących u steru, spowodowały zadłużenia państw w kasach naszych zobowiązaniami, niemożliwymi do spłacenia. Ale ileż to pracy i pieniędzy kosztowało nas!



SERIE JEDNOPROCENTOWE 

Do zastoju gotówki nie dopuścimy, nie będzie tez państwowych papierów procentowych, prócz serii jednoprocentowych. Nie chcemy, zęby płacenie procentów oddawało potęgę państwa do wyssania pijawkom. Prawo emisji papierów procentowych będzie przysługiwało jedynie towarzystwom przemysłowym, którym nie trudno będzie z zysków pokrywać procenty. Państwo z pieniędzy pożyczonych nie ma dochodów, bowiem zużywa pożyczki na wydatki, nie zaś wszystkie operacje.



PAPIERY PRZEMYSŁOWE 

Papiery przemysłowe będą kupowane również i przez państwo, które zamiast płacić, jak obecnie daninę od pożyczek stanie się z wyrachowania wierzycielem. Sposób ten usunie zastój pieniędzy, pasożytnictwo i lenistwo, pożyteczne dla nas u gojów niezależnych, lecz niepożądane w sferze objętej rządami naszymi. 

Jakaż to jaskrawa niedomyślność ze strony zwierzęcych umysłów gojów, która znajduje wyraz w tym, ze pożyczając od nas na procent nie zrozumieli iż tą samą sumę z dodatkiem procentów będą czerpali z własnych kieszeni państwowych, by uregulować wierzytelności nasze. Cóż było prostszego nad wzięcie pieniędzy potrzebnych wprost od własnych poddanych. Jednocześnie dowodzi to genialności naszego umysłu wybranego, bowiem umieliśmy przedstawić sprawę pożyczek w sposób taki, że goje upatrzyli w nich nawet korzyść własną. 

System obrachunków zorganizujmy w sposób taki, że ani władca, ani najmniejszy z urzędników nie będzie w stanie wydać najmniejszej kwoty bez naruszenia równowagi tego, na co była przeznaczona lub użyć jej inaczej, niż to wskaże określony plan działania. Rządzić bez planu określonego jest rzeczą niemożliwa. Krocząc droga określona, lecz z zasobami nieokreślonymi, giną bohaterowie.



WŁADCY GOJÓW. FAWORYCI 

Władcy gojów usunięci zgodnie z radami naszymi od prac państwowych dla zajęcia się przyjęciami, etykieta, uciechami, - służyli za parawan rządom naszym. Sprawozdania faworytów, zastępujących swych panów w dziedzinie spraw, układane były przez naszych agentów i zaspakajały za każdym razem umysły krótkowzroczne obietnicami, ze przewidywane są w przyszłości oszczędności i ulepszenia. 

Z jakiegoż źródła oszczędności? Z podatków nowych? - mogli zapytać, lecz nie zapytali czytając nasze sprawozdania i projekty. Wiecie do czego doprowadziła ich podobna obojętność, do jakiego rozstroju finansowego, pomimo bezwzględnej zadziwiającej pracowitości ich ludów.





 
PROTOKÓŁ No 21 



POŻYCZKI WEWNĘTRZNE 

Do powiedzianego na zebraniu poprzednim dodam jeszcze wyjaśnienie co do pożyczek wewnętrznych. O zewnętrznych nie będę już mówił, bowiem one zasilały nas pieniędzmi narodowymi gojów, dla naszego zaś państwa cudzoziemcy nie będą istnieli, jak w ogóle cokolwiek zewnętrznego. 

Korzystaliśmy ze sprzedajności administratorów oraz z niedbalstwa władców, aby otrzymać kwoty podwójne, potrójne itd. pożyczając rządom gojów pieniądze zupełnie ich państwom niepotrzebne. Czyżby mógł kto uczynić coś podobnego w stosunku do nas? Toteż wyjaśnię szczegółowo jedynie sprawy pożyczek wewnętrznych. Ogłaszając zawarcie pożyczki podobnej, państwa otwierają zapisy na weksle swoje, czyli na papiery procentowe. 

By uczynić je dostępnymi dla wszystkich, cena naznaczana bywa od setek, tysięcy, przy czym pierwsi odbiorcy otrzymują rodzaj rabatu. Nazajutrz cena bywa podniesiona, rzekomo dlatego ze wszyscy rzucili się do kupowania pożyczki. Po kilkunastu dniach kasy skarbu są tak przepełnione, że nie wiadomo co robić z pieniędzmi ( po cóż było je brać?) Zapisy pokrywają rzekomo pożyczkę kilkakrotnie na tym polega cała sprawa. Oto jakim zaufaniem cieszą się weksle państwa!



PASSYWA I PODATKI 

Kiedy już odegrano tę komedię, powstaje fakt wytworzonych pasywów, przytem bardzo ciężkich. Dla pokrycia procentów, trzeba zaciągnąć nowe pożyczki, nie umarzające, lecz powiększające dług zasadniczy. Po wyczerpaniu kredytu, trzeba przy pomocy podatków opłacić procenty od długu, lecz nie sam dług. Podatki te są to pasywa, używane na pokrycie pasywów...



KONSEKWENCJE 

Potem następuje czas konwersji, które zmniejszają sumę procentów, lecz nie sam dług, i nie mogą być dokonane bez zgody wierzycieli: przy ogłaszaniu konwersji proponowany jest zwrot pieniędzy osobom, które nie chcą konwertować swych walorów. Gdyby wszyscy posiadacze nie zgodzili się na nią, wówczas państwa złapałyby się na własna wędkę, bowiem okazałoby się dłużnikami niewypłacalnymi. 

Na szczęście nieznający się na sprawach finansowych wierzyciele rządów gojów zawsze woleli straty na konkursie i zmniejszenie procentu, niż ryzyko nowej lokaty, co niejednokrotnie pozwalało państwom pozbyć się wielomilionowych pasywów. Obecnie przy pożyczkach zewnętrznych goje nie mogą urządzać takich figielków, wiedzą bowiem, ze żądamy zwrotu pieniędzy. 

W ten sposób wykazanie niewypłacalności najlepiej dowiedzie krajom braką związku między interesami narodów i ich rządów.



KASY OSZCZĘDNOŚCI I RENTA 

Zwracam wasza pilną uwagę na tę okoliczność oraz na następującą : obecnie wszystkie pożyczki wewnętrzne skonsolidowane są przez tzw. długi lotne tj. mniej więcej bliskich terminach. Długi te są to pieniądze czerpane z kas oszczędnościowych i zapasowych. Pozostając przez czas dłuższy w dysponowaniu państwa, fundusze te ulatniają się na pokrycie procentów od pożyczek zagranicznych. 

Fundusze kas zamieniane są przez rentę na taka sumę. Owa renta zatyka wszelkie dziury w skarbie państw gojów.



SKASOWANIE GIEŁD 

Wstąpiwszy na tron wszechświatowy, skasujemy bezwzględnie wszelkie podobne wykręty finansowe, jako nieodpowiadające interesom naszym. Zniesione będą również giełdy pieniężne, bowiem nie pozwolimy, by powaga władzy naszej chwiała się na wskutek fluktuacji cen walorów naszych. Cena ich będzie określona przez prawo w stosunku do wartości istotnej bez możności zwyżki, lub tez zniżki. (Zwyżka bywa przyczyna zniżki. Od tego zaczęliśmy nasze operacje z walorami gojów)



TAKSOWANIE WALORÓW PRZEMYSŁOWYCH 

Giełdy zastąpimy przez olbrzymie instytucje rządowe do taksowania walorów przemysłowych w myśl względów państwowych. Instytucje te będą w możności rzucenia w jednym dniu na rynek papierów za 500 milionów, lub nabycia za taka sumę. W ten sposób wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe będą zależne od nas. Możecie wyobrazić sobie, jaką przez to zyskamy potęgę. 

koniec Protokołu Nr 21